بیمارستان آموزشی ۲۲۰ تختخوابی خرم آباد

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

نام پروژه: بیمارستان آموزشی 220 تختخوابی خرم آباد

کاربری: آموزشی، درمانی با 250 تخت

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  25000 مترمربع

تعداد طبقات: 8 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): سال 1390

محل اجرا: خرم آباد

ابلاغ قرارداد: سال 1378

پایان خدمات مرحله دوم : سال 1383 (معارض زمین)

شروع خدمات مرحله سوم : سال 1382

مدت اجرا: 8 سال