بیمارستان آموزشی ۴۰۰ تا ۸۰۰ تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز

نام پروژه: بیمارستان 800-400 تختخوابی تبریز

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

کاربری: آموزشی، درمانی با 560 تخت

زیربنا حدود :  43000 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری) : 1386

محل اجرا: تبریز