دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی با زیربنای حدود28000مترمربع (تهران)