انستیتو مرکز چرم ایرانبا زیربنای حدود13000 مترمربع (تهران)