بیمارستان آموزشی150 تختخوابی عمومی حمایت مادران (تهران)