بیمارستان آموزشی400 تختخوابی نظام آباد (امام حسین) (تهران)