بیمارستان آموزشی74 تختخوابی c.c.u(توسعه بیمارستان قلب شهید رجائی) (تهران)