بیمارستان آموزشی ۲۲۰ تختخوابی قزوین

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

نام پروژه: بیمارستان 200 تختخوابی قزوین

کاربری: آموزشی ودرمانی با 250 تخت

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  24500

تعداد طبقات: 8 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): سال 1389

محل اجرا: قزوین

ابلاغ قرارداد: سال 1383

پایان خدمات مرحله دوم: سال 1385

شروع خدمات مرحله سوم : سال 1385

مدت اجرا: 4/5 سال