بیمارستان آموزشی ۳۲۰ تختخوابی اراک

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک

نام پروژه: بیمارستان آموزشی 320 تختخوابی ولیعصر اراک

کاربری: آموزشی، درمانی با 420 تخت

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  52000 مترمربع

تعداد طبقات: 15 طبقه

پیشرفت پروژه: درحال انجام عملیات سازه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی سال 1393

محل اجرا: اراک