بیمارستان آموزشی 200 تختخوابی عمومی امام خمینی(طرح بهبود) (کرمانشاه)