بیمارستان آموزشی 200 تختخوابی عمومی (طرح بهبود) (ارومیه)