بیمارستان آموزشی 320 تختخوابی مجتمع دانشگاه علوم پزشکی امام رضا(ع) (مشهد)