بیمارستان آموزشی 400 تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه