بیمارستان آموزشی 800 تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی (اصفهان)