بیمارستان امام خمینی (بهبود استاندارد تأسیسات جراحی) (تبریز)