بیمارستان بین المللی ۱۵۰ تا ۳۰۰ تختخوابی ولیعصر تبریز

کارفرما: شرکت پزشکان ولیعصر تبریز

نام پروژه: بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

کاربری: درمانی با 300 تخت

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :42000 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

پیشرفت پروژه: در حال تکمیل عملیات معماری و تأسیسات و تجهیز و بهره برداری مرحله ای

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی سال 1393

محل اجرا: تبریز

test