بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی مرکز قلب تهران

کارفرما:مرکز تحقیقاتی، پژوهشی و درمانی قلب و عروق (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران)

نام پروژه: مرکز قلب تهران

کاربری: درمانی، آموزشی تخصصی قلب و عروق با 500 تخت

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، معماری داخلی، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و طرح تجهیز پزشکی

زیربنا حدود :  55000

تعداد طبقات:  13 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری) : 1382

محل اجرا: تهران