بیمارستان ۹۶ تختخوابی مراغه

کارفرما: شرکت درمان گستر مراغه

نام پروژه: بیمارستان مراغه

کاربری: درمانی (بیمارستان 96 تختخوابی)، کلینیک (50 واحد مطب)، تجاری و 350 واحد پارکینگ

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  49000 مترمربع

تعداد طبقات: در سیزده سطح

پیشرفت پروژه : خدمات مرحله اول به اتمام رسیده

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی پایان سال 1396

محل اجرا:مراغه