بیمارستان 1000 تختخوابی مشترک مخابرات و شهرداری (تهران)