بیمارستان 200 تختخوابی بنیاد شهید (بهبود استاندارد تأسیسات جراحی) (تهران)