بیمارستان 210 تختخوابی (شهید دکتر قندی) شرکت مخابرات ایران (مشهد)