بیمارستان 50 تختخوابی تخصصی بیماریهای سرطان (تهران)