بیمارستان 50 تختخوابی سازمان آب و برق ارس (آذربایجان)