بیمارستان 50 تختخوای اورژانس زیرزمینی جنگی (کرمانشاه)