تالار مرکزی بندرعباس

کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد

نام پروژه: تالار مرکزی هرمزگان

کاربری: مرکز فرهنگی هنری

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود:  13200

تعداد طبقات: 2 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): در حال اجرای عملیات سازه

محل اجرا: هرمزگان (بندرعباس)