خدمات مشترک مجتمع آموزشی زرینه دانشگاه آزاد اسلامیبا زیربنای حدود20000مترمربع (تهران)