دانشکده بهداشت دانشگاه تهران با زیربنای حدود14000 مترمربع (تهران)