دانشکده علوم مجتمع آموزشی زرینه دانشگاه آزاد اسلامی با زیربنای حدود30000 مترمربع(تهران)