دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی با زیربنای حدود ۴۶۰۰۰ مترمربع

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

نام پروژه: دانشکده صنایع غذائی

کاربری: آموزشی و تحقیقاتی در چهار بلوک

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  46000 مترمربع

تعداد طبقات: بلوکهای A و C در 10 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):  سال 1393 (در حال بهره بهره برداری مرحله ای)

محل اجرا: تهران