دانشکده فنی مجتمع آموزشی زرینه دانشگاه آزاد اسلامی با زیربنای حدود30000مترمربع (تهران)