دانشکده پاتوبیولژی دانشگاه تهران با زیربنای حدود 8000 مترمربع (تهران)