دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با زیربنای حدود ۳۰۰۰۰ مترمربع

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

نام پروژه: دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی)

کاربری: آموزشی، تحقیقاتی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 35000 مترمربع

تعداد طبقات: چهار طبقه در 4 بخش

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):  بخشهای اول، دوم در سال 1380-بخش سوم 1385 و بخش چهارم در حال اجرا

محل اجرا: تهران