طرح توسعه بیمارستان آموزشی 90 تختخوابی تأمین اجتماعی (ارومیه)