مجتمع آموزشی ، سلف سرویس و کتابخانه مخابرات با زیربنای حدود 1500 مترمربع (تهران)