مجتمع آموزشی اصفهان با زیربنای حدود12000 مترمربع(اصفهان)