مجتمع بیمارستانی (۶۰۰ تخت) و کلینیک (۳۰۰ واحد) آتیه (تهران)

کارفرما: شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب

نام پروژه: مجتمع بیمارستانی (600 تخت) و درمانگاهی (300 تخت)  آتیه

کاربری: بیمارستان چند تخصصی و کلینیک های اختصاصی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، معماری داخلی، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و طرح تجهیز پزشکی

زیربنا حدود : 180000 مترمربع

تعداد طبقات: 36 طبقه شامل 9 طبقه زیرزمین 

پیشرفت پروژه : در حال خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی در سال 1399

محل اجرا: تهران