مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی (گیاهان دارویی،مکانیک و برق) با زیربنای حدود38000 مترمربع (تهران)