مجتمع هتل دیپلماتیک (هتل 200 اتاقه،اقامت وزار و سفرا 80 واحد، اقامت سران وتخت وزیران 100 واحد 400 متری)(تهران)