مجتمع پژوهشی و درمانی ابن سینا (ناباروری) (۶۴ تخت) (تهران)

کارفرما: جهاد دانشگاهی

نام پروژه: مرکز تحقیقاتی، درمانی ابن سینا

کاربری: تحقیقاتی، درمانی، بیماران نابارور

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 27500 مترمربع (حدود 9000 مترمربع درمانی و 18500 مترمربع تحقیقاتی)

تعداد طبقات: 11 طبقه شامل 4 طبقه زیرزمین 

پیشرفت پروژه : انجام عملیات اجرایی سازه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری) : پیش بینی در سال 1395

محل اجرا: تهران