مرکز آموزشی ایران خودروبا زیربنایحدود10000 مترمربع (تهران)