مرکز آموزشی بوشهر با زیربنای حدود ۱۲۵۰۰ مترمربع

کارفرما: سازمان انرژی اتمی

نام پروژه: مرکز آموزشی بوشهر

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

کاربری: آموزشی

زیربنا حدود: 150000 مترمربع

تعداد طبقات: 5 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):  سال 1388

محل اجرا: بوشهر