مرکز تحقیقات شیمی و مهندسی شیمی با زیربنای حدود ۳۰۰۰۰ مترمربع

کارفرما: وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

نام پروژه: مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

کاربری: پژوهشی وتحقیقاتی

زیربنا حدود: 32000 مترمربع

تعداد طبقات: بین 1 و 5 طبقه در هشت بلوک

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):  1387

محل اجرا: تهران