مرکز تحقیقات عصر انقلاب شیراز با زیربنای حدود22000 مترمربع (شیراز)