مرکز تحقیقات عصر انقلاب کرمان با زیربنای حدود22000 مترمربع (کرمان)