مرکز تحقیقات موارد پلیمری (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی) با زیربنای حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع

کارفرما: وزارت فرهنگ و آموزشی عالی

نام پروژه: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

کاربری: پژوهشی، تحقیقاتی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود: 40000 مترمربع

تعداد طبقات: یک تا چهار طبقه (در 10 بلوک)

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):  از 1372 تا 1385 در چهار مرحله

محل اجرا: تهران