مرکز فرهنگی ایران در سوریه با زیربنای حدود18000 مترمربع (سوریه)