هتل یکصد اتاقه اردبیل (اردبیل)

نام کارفرما:    شرکت تهران دومان سرمایه گذار سازمان گردشگری

نام پروژه: هتل لاهیجان

کاربری:  هتل 100 اطاقه

زیربنا حدود :   15000 مترمربع

تعداد طبقات:  7 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):   ــــــ

محل اجرا: لاهیجان