هتل یکصد اتاقه قزوین (قزوین)

نام کارفرما:    شرکت تهران دومان سرمایه گذار سازمان گردشگری

نام پروژه: هتل قزوین

کاربری: هتل 100 اطاقه

زیربنا حدود :   15000 مترمربع

تعداد طبقات: 

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری):  ـــــ

محل اجرا: قزوین