هتل 80 اتاقه دلوار (بوشهر)

نام کارفرما:شرکت امواج سرا

نام پروژه: هتل دلوار بوشهر

کاربری: هتل 60 اتاقه

زیربنا حدود : 10000 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): سال 1370

محل اجرا: بوشهر