پلی کلینیک اصفهان با زیربنای حدود 8000 مترمربع (اصفهان)